Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Renaty Bednarczuk w upadłości likwidacyjnej i Jana Bednarczuka w upadłości likwidacyjnej

Zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości Renaty Bednarczuk w upadłości likwidacyjnej i Jana Bednarczuka w upadłości likwidacyjnej
Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym wobec dłużnika Renaty Bednarczuk i Jana Bednarczuka w upadłości likwidacyjnej zaprasza do zapoznania się z ofertą na zakup wierzytelności wchodzących w skład masy upadłości, za możliwie najwyższą do uzyskania cenę.

Wartość szacunkowa wierzytelności wynosi: 265.512,00 zł

Oferty na zakup wierzytelności należy składać w terminie do 02.12.2019 r. do godziny 15:00.


Warunkiem zakupu wierzytelności jest przystąpienia do przetargu.

1. Złożenie oferty przetargowej na adres mailowy: beata.s@kancelaria-syndyka.pl lub w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.12.2019 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Oferta powinna zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty, podanie przedmiotu przetargu,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu (Syndyk masy upadłości, osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności,
11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa
13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka