Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Udział w wysokości 1/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej

Udział w wysokości 1/3 w prawa własności nieruchomości gruntowej zabudowanej stanowiącej gospodarstwo rolne położone w gminie Bolków, Wierzchosławice nr 63, powiat jaworski, województwo dolnośląskie. Nieruchomość położona jest na działkach o numerach: 314/1 o powierzchni 0,42 ha, Am -2, obręb 0013 - Wierzchosławice oraz na działce 314/2 o powierzchni 0,8100 ha, AM -2, obręb 0013 -Wierzchosławice Obie działki są wspólnie użytkowane i stanowią jedną funkcjonalną całość. Działka 314/1 zabudowana jest budynkiem mieszkalno- gospodarczym, oraz dwoma budynkami gospodarczymi wykorzystywanymi dawniej jako pomieszczenia gospodarcze: stodoła, chlewnia, szopa. Działka 314/2 jest niezabudowana, umownie podzielona przez współwłaścicieli do korzystania jako ogród. Operat szacunkowy z dnia 04.02.2019 r. sporządzony przez rzeczoznawcę majątkowego (uprawnienie zawodowe o numerze 5474) Monikę Siofer.

Budynek mieszkalno- gospodarczy składa się z trzech oddzielnych lokali. Lokal przeznaczony na sprzedaż znajduje się na parterze, składa się z trzech pokoi, kuchni, łazienki, wc, przedpokoju i pomieszczeń gospodarczych.

Cena Wywoławcza: 52.433,00 zł


I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej Przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 27 2490 0005 0000 4000 8808 4576 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu z dopiskiem „Wadium Przetarg Zofia Szymaniak w upadłości likwidacyjnej V GUp 68/18 NIE OTWIERAĆ”

2. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Wadium Przetarg Zofia Szymaniak w upadłości likwidacyjnej V GUp 68/18 NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18.11.2019 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Oferta powinna zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty, podanie przedmiotu przetargu,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka