Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Udział w wysokości 1/2 w nieruchomość lokalowej położonej w Lubaniu

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży:

Udział w wysokości ½ prawa własności w nieruchomość lokalowa położonej w Lubaniu przy ulicy Zawidowskiej 22A m3, na działce o numerze 11, AM 21. Nieruchomość lokalowa położona w budynku mieszkalnym wielorodzinnym na I piętrze, o powierzchni użytkowej 140,80 m2 składający się z 5 pokoi, kuchni, wc, łazienki, przedpokoju oraz 2 piwnic (19,8 m2).

Cena wywoławcza udziału w nieruchomości lokalowej wynosi: 45.000,00 zł


Operat Szacunkowy do pobrania: kliknij tutaj

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny oszacowania Przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 59 2490 0005 0000 4000 7769 4912 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu z dopiskiem „Wadium Przetarg oferta na zakup ruchomości – sygn. akt V GUp 63/18

2. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Wadium Przetarg oferta na zakup nieruchomości – sygn. akt V GUp 63/18” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście lub poprzez złożenia oferty przez listonosza, kuriera, innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 01.02.2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Oferta powinna zawierać:

1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty, podanie przedmiotu przetargu,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu (Syndyk masy upadłości, osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa
13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka