Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Udział w wysokości 1/12 w prawie własności nieruchomości lokalowej

1/12 prawa własności w nieruchomości lokalowej numer 2, w budynku mieszkalnym (mały dom mieszkalny) położony w Jeleniej Górze przy ulicy Kamiennogórskiej 14. Lokal mieszkalny o powierzchni użytkowej 57,18 m2.

W skład lokalu wchodzą wg KW 4 pokoje i kuchnia, a według stanu fizycznego 2 pokoje, kuchnia (bez przyłączy wodnych i kanalizacyjnych), przedpokoju (w którym są przyłącza wodne, kanalizacyjne i gazowe), łazienki z wc oraz 2 pokoje na poddaszu.

Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Jeleniej Górze, VI Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzi KW o numerze JG1J/00021595/8.

Cena minimalna: 3.850,00 zł

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium z napisem "Wadium Przetarg Wojciech Marszycki w upadłoś w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej Przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 27 1090 1926 0000 0001 3534 6755 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu z dopiskiem „Wadium Przetarg Wojciech Marszycki w upadłości likwidacyjnej V GUp 55/17 NIE OTWIERAĆ”

2. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Wadium Przetarg Wojciech Marszycki w upadłości likwidacyjnej V GUp 55/17 NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 15.01.2020 r. do godz. 15.00.

Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Oferta powinna zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty, podanie przedmiotu przetargu,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka