Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Udział w nieruchomości zabudowanej (dom mieszkalny) i niezabudowanej (działka) wraz z ruchomościami

Udział w nieruchomości zabudowanej (dom mieszkalny) i niezabudowanej (działka) wraz z ruchomościami

- Udział w wysokości 2/3 w prawie własności nieruchomości gruntowej zabudowanej o powierzchni 500 m2 na działce gruntowej numer 203, zabudowanej domem jednorodzinnym w zabudowie wolnostojącej znajdującym się w Jeleniej Górze przy ul. Liliowej 6, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie o powierzchni użytkowej 101,67 m2 o numerze KW JG1J/00029945/3. Wartość szacunkowa dla udziału w wysokości 2/3 wynosi 158.000,00 zł

- Udziału w wysokości 2/3 w prawie użytkowania wieczystego dla nieruchomości niezabudowanej o powierzchni 773 m2 położonej na działce gruntowej o numerze 205/3 znajdującym się w Jeleniej Górze przy ul. Liliowej 6, powiat jeleniogórski, województwo dolnośląskie o numerze KW JG1J/00055848/4. Wartość oszacowania dla udziału w wysokości 2/3 wynosi 34.100,00 zł

- Udział w wysokości 2/3 w dwóch domkach drewnianych mieszkalnych umieszczonych na działce gruntowej 205/3 w Jeleniej Górze przy ulicy Liliowej 6, których wartość szacowania wynosi:
Nr 1. Domek drewniany duży o wartości udziału 38.000,00 zł

Nr 2. Domek drewniany mały o wartości udziału 32.000,00 zł


Cena oszacowania przedmiotu sprzedaży wynosi: 262.100,00 zł

Syndyk dopuszcza możliwość negocjacji ceny.

Pobierz szczegółową specyfikację: kliknij tutaj.


I WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny oszacowania tj. 26.210,00 zł Przedmiotu przetargu określonej treścią §3 ust. 2 Regulaminu sprzedaży na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 16 2490 0005 0000 4000 3717 9659 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem „Wadium Przetarg Dorota Wojdyła w upadłości V GUp 36/19”

2. Złożenie oferty przetargowej w zamkniętej kopercie z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości – sygn. akt V GUp 36/19– NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 19.11.2021 r w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w 58-500 Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5b osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert. Oferty złożone po terminie nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Pisemne oferty powinny zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
e) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
g) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
i) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
j) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
k) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
l) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
m) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
n) Oferta oraz oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka