Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Sprzedaż wierzytelności przysługującej od P.U.G Bożena - Zygmunt Krasucki w upadłości likwidacyjnej

Sprzedaż wierzytelności przysługującej od Przedsiębiorstwa Usług Gastronomiczno-Cateringowych i Handlu „Bożena” Zygmunt Krasucki w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym wobec Bożeny Krasuckiej ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelność przysługującej od Przedsiębiorstwa Usług Gastronomiczno-Cateringowych i Handlu „Bożena” Zygmunt Krasucki w upadłości likwidacyjnej wynikająca z tytułu udziału w majątku wspólnym Bożeny Krasuckiej i Zygmunta Krasuckiego o wartości nominalnej 947 150,00 zł.

Syndyk ogłasza, iż przedmiotową wierzytelność można zakupić za możliwie najwyższą do uzyskania na rynku cenę nie niższą niż 1 000,00 zł.

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest:

1. wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: 100 zł) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości
pod numerem 63 1090 1926 0000 0001 4720 6976 do 06.04.2023 r. do godziny 15:00

2. Złożenie oferty z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup wierzytelności – sygn. akt V GUp 101/20”. Oferta złożona może być osobiście, upoważnionemu pracownikowi w Kancelarii Syndyka, albo może być nadana przesyłką rejestrowaną, syndyk dopuszcza przesłanie oferty drogą mailowa na adres: beata.s@kancelaria-syndyka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 06.04.2023 r. do godziny 15:00.

II. Oferta powinna zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
8. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
9. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
10. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
11. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
12. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
13. Podpis oferenta na ofercie.

III. Rozpoznanie ofert
1. Rozpoznanie ofert nastąpi w terminie 5 dni roboczych.
2. Oferent, którego oferta została wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny, na koszt kupującego.
5. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka