Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Sprzedaż wierzytelności przysługującej od Kazimierza Adamczyka

Syndyk masy upadłości w postępowaniu prowadzonym wobec Ewy Grochowskiej ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelność przysługującej od Kazimierza Adamczyka na podstawie Wyroku Sądu Okręgowego w Legnicy z dnia 16.09.2016 r., sygn. akt I C 31/14.

Wg stanu na dzień 20.10.2022 wynosi 123.181,80 zł, w tym:

100.000,00 zł należność główna

23 181,80 zł odsetki (odsetki w wysokości odsetek ustawowych naliczanych od 100.000,00 zł od dnia 20.09.2013 r. pomniejszone o wyegzekwowane od dłużnika środki)

Należność nie jest zabezpieczona. Aktualnie toczy się postępowanie egzekucyjnej przed Komornikiem Sądowym przy SR w Legnicy Krzysztofem Kobusem pod sygn. Km 489/17 - egzekucja skuteczna. Co miesiąc egzekwowana jest kwota ok. 1600 zł.

Syndyk ogłasza, iż przedmiotową wierzytelność można zakupić za możliwie najwyższą do uzyskania na rynku cenę
nie niższą niż 9 600,00 zł.


1. Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: 960 zł) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 94 1090 1926 0000 0001 4729 6822

2. Złożenie oferty z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup wierzytelności – sygn. akt V GUp 217/20”. Oferta złożona może być osobiście, upoważnionemu pracownikowi w Kancelarii Syndyka, albo może być nadana przesyłką rejestrowaną, syndyk dopuszcza przesłanie oferty drogą mailowa na adres: beata.s@kancelaria-syndyka.pl w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31.01.2023 r. do godziny 15:00.

II. Oferta powinna zawierać:

1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
8. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
9. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży,
10. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
11. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
12. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
13. Podpis oferenta na ofercie.

III. Rozpoznanie ofert
1. Rozpoznanie ofert nastąpi 01.02.2023 r.
2. Oferent, którego oferta została wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc.
3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny, na koszt kupującego.
5. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka