Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Sprzedaż wierzytelności DORADO Sp. z o.o.

Syndyk masy upadłości przedsiębiorstwa „DORADO” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej ogłasza przetarg na sprzedaż wierzytelności wchodzącej w skład Masy upadłości przedsiębiorstwa w postaci:

- Wierzytelność wobec Barbary Hełmińskiej zamieszkałej przy ulicy Nowodworskiej 79A/1, 54-438 Wrocław

Kwota główna 5.442,41 zł (słownie: pięć tysięcy czterysta czterdzieści dwa złote 41/200) wraz z ustawowymi odsetkami za opóźnienie liczonymi od dnia 28.092016 r. do dnia zapłaty oraz kwotę 764,47 zł tytułem zwrotu kosztów procesu.

Powyższa należność została zasądzona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Wrocławia-Fabrycznej we Wrocławiu, I Wydział Cywilny wydany w sprawie o sygnaturze akt: I C 2326/17 z dnia 26 lipca 2021 r. – Wierzytelność sporna (na etapie sprawy apelacyjnej).

Za cenę wywoławczą najwyższą do uzyskania na rynku za przedmiotową wierzytelność.


Syndyk zastrzega:

1. przed przekazaniem szerszych informacji potencjalnemu oferentowi, syndyk oraz potencjalny oferent winien zawrzeć Umowę o zachowaniu poufności wraz z klauzula RODO.


WARUNKI UCZESTNICTWA W PRZETARGU

1. Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 10% wartości przedmiotu składanej oferty na rachunek bankowy prowadzony dla masy upadłości pod numerem 33 1090 1926 0000 0001 4745 1083 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu oraz złożenie oferty spełniającej wymogi §6 regulaminu przetargu.

2. Oferta winna być złożona z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup wierzytelności – sygn. Akt VIII GUp 65/13 – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 23.11.2021 r

3. Oferta złożona może być osobiście, upoważnionemu pracownikowi w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego, albo może być nadana przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm.), bądź wysłana na adres mailowy: beata.s@kancelaria-syndyka.pl. Jeżeli oferta nadana została przesyłką rejestrowaną dla ustalenia zachowania terminu §6 ust. 3 znaczenie ma dzień doręczenia jej na adres Kancelarii Syndyka.


PISEMNE OFERTY WINNE ZAWIERAĆ:

a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
e) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
f) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
g) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
h) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży wierzytelności,
i) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
j) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
k) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
l) Potwierdzenie wpłaty wadium w wysokości w wysokości 10% wartości przedmiotu składanej oferty

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka