Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Sprzedaż ruchomości RO-KO CAR SERVICE

Syndyk masy upadłości w prowadzonym postępowaniu upadłościowym RO-KO CAR SERVICE Sp. z o.o. w Jeleniej Górze w upadłości oferuje do sprzedaży następujące ruchomości:

1. Kosz do pompowania kół w cenie oszacowania 1.200,00 zł
2. Zderzak różne typy - 50,00 zł za 1 sztukę

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny oszacowania Przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 55 1090 1926 0000 0001 4753 8278.

Złożenie oferty przetargowej na adres mailowy: beata.s@kancelaria-syndyka.pl lub złożenie oferty w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w 58-500 Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5b osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert z dopiskiem Przetarg samochód osobowy_ V GUp 6/21”.

II. Oferty powinny zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
e) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
f) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
g) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
h) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
i) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
j) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
k) Oferta oraz oświadczenia winny być podpisane przez oferenta.
l) Potwierdzenie wpłaty wadium

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka