Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Solarium

Syndyk masy upadłości oferuje do sprzedaży:

Solarium Soltron x-60 Turbo, full air condition

Cena wywoławcza: 1.000,00 zł

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Wadium Przetarg oferta na zakup ruchomości – sygn. akt V GUp 56/19” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście, poprzez złożenia oferty przez listonosza, kuriera, innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert lub na adres mailowy: beata.s@kancelaria-syndyka.plII. Oferta powinna zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty, podanie przedmiotu przetargu,
4. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
5. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu (Syndyk masy upadłości, osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
6. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
7. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
8. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
9. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa
10. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka