Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Ruchomości - maszyny - ZPC KRASUCKI Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej

Syndyk masy upadłości Zakładu Piekarniczo - Cukierniczego „KRASUCKI” Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej zaprasza do zakupu ruchomości stanowiących masę upadłości.

Cena wywoławcza poszczególnych ruchomości wyszczególnionych poniżej pozostaje równa wartości oszacowania dla każdej ruchomości z osobna.

NumerNazwa ruchomości info szt/kplIlośćCena
60 Chłodnia do półproduktów 288*600 cm szt 11 1 440,00 zł
61 Wózki z aparatem do chleba 60*250*185 cm szt 33 144,00 zł
62 Przesiewacz do mąki szt 11 600,00 zł
67a Dzieże do ciasta szt 22 780,00 zł
67b Dzieże do ciasta szt 22 528,00 zł
67c Dzieże do ciasta mała szt 21 264,00 zł
68 Mieszarka do ciast Spomasz, 300l 1978 r. szt 11 1 320,00 zł
69 Podajnik mąki z silosem (Werner) Werner Pfleiderer szt 11 540,00 zł
70 Dzieża do ciasta mała szt 11 264,00 zł
75 Garownia wstępna do ciasta chlebowego Disval szt 11 4 440,00 zł
76 Mieszarka do ciast szt 11 1 098,00 zł
78 Zasobnik do ciasta 2 zbiorniki kpl 11 2 760,00 zł
79 Piec obrotowy ROTOHERM szt 12 10 320,00 zł
79a Piec obrotowy ROTOHERM uszkodzony szt 11 7 380,00 zł
80 Garownik rośnięcie ciasta szt 22 5 340,00 zł
80a Garownik rośnięcie ciasta uszkodzony szt 11 4 140,00 zł
81 Wózki do pieców obrotowych szt 234 180,00 zł
82 Betoniarka Defro BWE 200l, 2004 r. szt 11 540,00 zł
87 Wózki do chleba wypieczonego 60*230*188 cm szt 36 120,00 zł
90 Dzielarka do bułek ręczna szt 11 600,00 zł
91 Młynek do cukru szt 61 960,00 zł
95 Chłodnia do półproduktów cukierniczych Edesa SPG 142, 2009 r. szt 11 1 260,00 zł
96 Ubijak do produktów cukierniczych Rego szt 11 1 260,00 zł
97 Mieszadło do produktów cukierniczych szt 11 1 200,00 zł
98 Stoły ze stali nierdzewnej szt 12 120,00 zł
99 Piec obrotowy Verona Formi do ciast szt 11 8 880,00 zł
100 Mieszadło do ciast Bagmasz B60C, 2010 r. szt 21 2 520,00 zł
103 Nadziewarka podwójna i pojedyncza szt 12 120,00 zł
104 Wózki z drabinkami drewnianymi szt 111 120,00 zł
106 Krajalnica do chleba Arnold Kalmeijer kpl 21 900,00 zł
110 Wózki z drabinkami drewnianymi szt 110 120,00 zł
111 Myjka do koszy kpl Kitzinger Contino szt 21 13 500,00 zł
113 Kosze duże szt 1130 4,80 zł
114 Kosze małe w kółka szt 145 4,80 zł
115 Myjnia samobieżna do podłóg Fiorentini I16B NEW szt 11 3 480,00 zł
116 Młynek do bułki tartej szt 11 360,00 zł
121 Kosze kratka szt 115 4,80 zł


Sprzedaż ruchomości organizowana jest w formie przetargu z terminem zbierania ofert do 11 września 2020 r.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej Przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 82 1050 1908 1000 0090 3196 8887 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu z dopiskiem „Wadium na zakup ruchomości (nazwa) wraz z numerem inwentaryzacyjnym – sygn. akt V GUp 40/19”
2. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Wadium zakup ruchomości – sygn. akt V GUp 40/19 NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11.09.2020 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

Pisemne oferty powinny zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) nazwę ruchomości wraz z podaniem numeru inwentaryzacyjnego
c) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
d) zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
e) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
f) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
g) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
h) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
i) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
j) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
k) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
l) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
m) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
n) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka