Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Prawo własności do nieruchomość lokalowej mieszkalnej położonej w Sulechowie

Syndyk masy upadłości Agnieszki Darii Ciosmak (sygn. akt V GUp 109/20) oraz Zenona Ciosmaka (sygn. akt V GUp 12/21) oferuje do sprzedaży z wolnej ręki w drodze pisemnego przetargu:

Prawo własności do nieruchomość lokalowej mieszkalnej położonej w Sulechowie przy ulicy Kopernika 7/2 wraz z udziałem w częściach wspólnymi. Powierzchnia użytkowa lokalu wraz z powierzchnią pomieszczeń przynależnych wynosi 75,64 m2, a składa się z dwóch pokoi, kuchni, łazienki z wc oraz przedpokoju, położona na pierwszym piętrze w wielorodzinnym budynku. Dla przedmiotowej nieruchomości Sąd Rejonowy w Świebodzinie Zamiejscowy VII Wydział Ksiąg Wieczystych w Sulechowie prowadzi KW o numerze ZG2S/00007534/7. Wartość udziału upadłej Agnieszki Ciosmak wskazana w spisie inwentarza wynosi 95.000,00 PLN, wartość udziału upadłego Zenona Ciosmaka wskazana w spisie inwentarza wynosi 95.000,00 PLN zgodnie z operatem szacunkowym sporządzonym przez rzeczoznawcę majątkowego Dariusza Sas (uprawnienia zawodowe nr 6020) z dnia 18.02.2021 r. Likwidacji w ramach sprzedaży z wolnej ręki będzie podlegało całe prawo własności opisanej nieruchomości jako składnik dwóch mas upadłości. Łączna wartość nieruchomości wynosi 190.000,00 zł (

Cena wywoławcza wynosi 142.500,00 zł

Pobierz szczegółową specyfikację

I Warunki przystąpienia do przetargu:

Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny oszacowania tj. 19.000,00 zł. (dziewiętnaście tysięcy złotych 0/100) przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości Agnieszki Darii Ciosmak pod numerem 12 1090 1926 0000 0001 4720 7021 z dopiskiem: przetarg na nieruchomość sygn. akt V GUp 109/20 oraz V GUp 14/21.
Złożenie oferty przetargowej w zamkniętej kopercie z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości – sygn. akt V GUp 109/20 oraz V GUp 14/21 NIE OTWIERAĆ – w nieprzekraczalnym terminie do dnia 16.07.2021 r do godziny 15:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w 58-500 Jelenia Góra, Klonowica 2/5B osobiście, upoważnionemu pracownikowi w Kancelarii Syndyka, albo może być nadana przesyłką rejestrowaną w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (Tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1481 ze zm) z zastrzeżeniem iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby w miejscu składania ofert. Oferty złożone po terminie nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym.

II Pisemne oferty powinny zawierać:

a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
e) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
g) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
i) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
j) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
k) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
l) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
m) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka