Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Podest Ruchomy JLG 33 RTS

Podest ruchomy JLG 33 RTS, rok produkcji 1998, wysokość robocza 12m, napęd elektryczny/spalinowy, masa całkowita 4906 kg, max udźwig 570 kg, Nożycowy. Nieeksploatowany od kilku lat, brak badań UDT, brak akumulatora, niekompletny, sprzęt używany. W celu określenia wartości rynkowej została sporządzona wycena rzeczoznawcy do wglądu dla zainteresowanych.

Cena wywoławcza 13 760,00 zł

Sprzedaż organizowana w formie przetargu.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:
1. Warunkiem przystąpienia Oferenta do przetargu jest wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej przedmiotu przetargu
2. Złożenie oferty w zamkniętej kopercie z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup ruchomości – sygn. akt VIII GUp 39/15 – NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 17.08.2022 r do godziny 15:00.

II. Oferta powinna zawierać:
1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia wraz z wymienieniem przedmiotu przetargu, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią paragrafu V ust. 2 Regulaminu,
8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży ruchomości,
11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
14. Podpis oferenta na ofercie.

III. Rozpoznanie ofert
1. Rozpoznanie ofert nastąpi 18.08.2022 r.
2. Oferent, którego oferta została wybrana ma obowiązek zawrzeć umowę sprzedaży w terminie nie dłuższym niż jeden miesiąc
3. Nabywca jest zobowiązany do zapłaty ceny nabycia przed zawarciem właściwej umowy sprzedaży.
4. Przedmiot umowy zostanie wydany kupującemu niezwłocznie po zapłacie ceny, na koszt kupującego.
5. Organizator przetargu może odstąpić od przetargu lub unieważnić przetarg bez podania przyczyny

Możliwa prezentacja po wcześniejszym uzgodnieniu terminu i godziny spotkania.

Pobierz wycenę PDF

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka