Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Nieruchomości niezabudowane położone w Raciborsku

Syndyk masy upadłości w postępowaniu upadłościowym Villa Nova Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej informuje o możliwości przystąpienia do przetargu na sprzedaż nieruchomości spółki w postaci:

1. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 508/7 o łącznej powierzchni 0,12 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00019877/2, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego, wartość oszacowania 102.500,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

2. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 543 o łącznej powierzchni 0,4200 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00041247/0, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania 21.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

3. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 646/16 o łącznej powierzchni 0,0140 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00037386/5, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania gruntów 15.200,00 zł oraz nakładów 5.500,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

4. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 646/43, 646/44, 646/45, 646/46, 646/47 o łącznej powierzchni 2,5325 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00034901/1, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania 1.537.200,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

5. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 508/6 o łącznej powierzchni 2,99 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00051522/5, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania 1.883.400,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

6. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 646/9 o łącznej powierzchni 0,0589 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00034896/2, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania gruntów 59.500,00 zł oraz nakładów 56.500,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

7. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 646/6 o łącznej powierzchni 0,1146 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00034893/1, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania gruntów 138.100,00 zł oraz nakładów 109.000,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

8. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 544, 545, 555 o łącznej powierzchni 0,8600 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00039921/2, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania 43.100,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

9. Nieruchomość niezabudowana położona w Raciborsko, gmina Wieliczka, powiat wielicki, oznaczona geodezyjnie jako działka nr 551/1 o łącznej powierzchni 0,4228 ha dla której Sąd Rejonowy w Wieliczce, III Wydział Ksiąg Wieczystych prowadzona jest KW Nr KR1I/00042152/4, wyceniona przez Rzeczoznawcę Majątkowego Roberta Karlickiego wartość oszacowania 164.400,00 zł (operat szacunkowy z dnia 25.05.20018 r.)

Cena oszacowania pakietu nieruchomości: 4.135.400,00 zł

wskazując jednocześnie warunki przetargowe:

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Złożenie oferty w języku polskim, w zamkniętej kopercie z napisem „Przetarg Villa Nova Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13/S – Nie otwierać oferta” w Kancelarii Notarialnej Niny Miziołek Aleksandry, Januś-Brzostowskiej przy ulicy Kieleckiej 1/5, 31-526 Kraków, poprzez nadanie listem poleconym za potwierdzeniem odbioru lub nadanie kurierem, przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza lub kuriera w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 09 lipca 2021 r (piątek) do godziny 15:00. Oferta powinna znajdować się w zamkniętej kopercie, która to koperta powinna być włożona w większą kopertę, z adresem wyznaczonej kancelarii, którą kancelaria będzie mogła otworzyć bez uszczerbku koperty zawierającą ofertę. Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach;

2. Dokonanie wpłaty wadium w wysokości dziesięciu procent wartości oszacowania na rachunek masy upadłości 13 1090 1926 0000 0001 4729 4497 w tytule z dopiskiem „Wadium Przetarg Villa Nova Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej VIII GUp 56/13/S” z podaniem numeru KW danej nieruchomości.

3. Pierwszeństwo w toku przetargu będą mieć oferty składane na łączny zakup wszystkich wyszczególnionych powyżej nieruchomości, pod warunkiem, że stanowią jednocześnie, po uwzględnieniu wszystkich złożonych ofert, najbardziej korzystny wariant zakupu z uwzględnieniem ceny sprzedaży.

4. Dopuszcza się składanie ofert częściowych na poszczególne nieruchomości wskazane we wniosku od pozycji 1 do pozycji 9.

5. Odrzuceniu podlegają oferty z zaoferowaną ceną niższą niż 60 % ceny oszacowania.

6. Wadium winno być wniesione najpóźniej na dzień przed terminem otwarcia ofert, a dniem wniesienia jest data uznania sumy na rachunku bankowym wniesionym w pkt. 2. Niewniesienie wadium jest równoznaczne z nieprzystąpieniem do przetargu;

7. Ogłoszenie o przetargu winno zostać podane do publicznej wiadomości w gazecie lokalnej właściwej dla zlokalizowania majątku upadłego oraz w co najmniej trzech branżowych portalach internetowych: olx.pl, otodom.pl, sprzedajemy.pl nie później niż 30 dni przed datą otwarcia ofert;

8. Informacje o złożonych ofertach niepodlegających odrzucenia oraz wybranej najkorzystniejszej ofercie zostanie obwieszczone na stronie www.kancelaria-syndyka.pl, jak też o zatwierdzeniu wyboru oferenta przez Sędziego-komisarza, ewentualnie o odstąpieniu od przetargu lub jego unieważnieniu;

II. Przy rozpatrzeniu przetargu brane będą oferty zawierające:

1. Datę sporządzenia oferty;

2. Podanie numeru Księgi Wieczystej nieruchomości, dla której składana jest oferta, wskazanie numeru działek.

3. Imię i nazwisko i/lub firmę oferenta, status prawny oferenta, adres i/lub siedzibę oferenta, wraz z numerem telefonu kontaktowego;

4. Podpisy osób upoważnionych do reprezentacji oferenta wraz z aktualnym odpisem z właściwego rejestru;

5. Zaoferowana cenę z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty;

6. Dowód wpłaty wadium;

7. W przypadku oferentów zagranicznych zgodę lub promesę Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji na zakup nieruchomości wchodzących w skład majątku dłużnika;

8. W przypadku osób prawnych – uchwałę właściwych organów zezwalającą na zakup nieruchomości, jeżeli jest ona wymagana zgodnie z odpowiednią umową lub statutem;

9. Oświadczenie oferenta o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży;

10. Oświadczenie oferenta, iż zapoznał się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu sprzedaży i nie wnosi do niego zastrzeżeń.

III. Rozpoznanie ofert

1. Rozpoznanie ofert nastąpi na posiedzeniu jawnym w siedzibie Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieścia w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i restrukturyzacyjnych, ul. Przy Rondzie 7, 31-547 Kraków w dniu 14 lipca 2021 r. o godzinie 11:00 w Sali 222 K w budynku Sądu Rejonowego dla Krakowa Śródmieście w Krakowie Wydział VIII Gospodarczy dla spraw upadłościowych i naprawczych.

2. Przetarg prowadzi syndyk pod nadzorem Sędziego Komisarza;

3. Wyboru Oferenta dokonuje syndyk;

4. Wybór Oferenta, dokonany przez syndyka, jest skuteczny w przypadku zatwierdzenia przez Sędziego Komisarza;

5. Sędzia Komisarz może odroczyć zatwierdzenie wyboru Oferenta o tydzień;

6. Oferent (Nabywca) którego oferta została wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza ma obowiązek zawrzeć umowę w formie aktu notarialnego w terminie nie dłuższym niż trzy miesiące od dnia zatwierdzenia wyboru oferenta przez Sędziego Komisarza;

7. Oferent (Nabywca) pokrywa koszty zawarcia umowy sprzedaży;

8. Oferent (Nabywca) jest zobowiązany do zapłaty ceny za przedmiotowe nieruchomości przed datą zawarcia właściwej umowy sprzedaży, najpóźniej w przeddzień podpisania umowy sprzedaży;

9. Przedmiot umowy zostanie wydany Oferentowi (Nabywcy) niezwłocznie po zapłacie ceny oraz zawarciu właściwej umowy sprzedaży;

10. Wadium złożone przez Oferenta (Nabywcę), którego oferta zostanie wybrana przez syndyka i zatwierdzona przez Sędziego Komisarza, zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia;

11. Wadium pozostałych Oferentów zostanie zwrócone niezwłocznie przelewem zwrotnym na rachunek bankowy Oferenta, a w przypadku braku takiej możliwości na rachunek bankowy wskazany przez Oferenta;

12. Wadium przepada na rzecz masy upadłości w przypadku, jeżeli Oferent (Nabywca) nie dokona wpłaty pozostałej należności w terminie umożliwiającym zawarcie właściwej umowy sprzedaży lub uchyli się od zawarcia umowy w określonym terminie;

13. Zastrzega się prawo do odstąpienia od przetargu lub jego unieważnienia bez podania przyczyny;

14. Syndyk może kontynuować postępowanie przetargowe poprzez aukcję.

Pobierz szczegółową specyfikację:
Operat 1
Operat 2
Operat 3
Operat 4
Operat 5
Operat 6
Operat 7
Operat 8
Operat 9

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka