Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Nieruchomość zabudowana zespołem budynków produkcyjnych z zapleczem biurowym, socjalnym i warsztatowym wraz z nieruchomością niezabudowaną położona w Gryfowie Śląskim

Nieruchomość gruntowa zabudowana oraz niezabudowana położona w Gryfowie Śląskim przy ulicy Polnej 2, na działkach o numerach:
- nr 183/8 o powierzchni 0,4836 ha i powierzchni użytkowej budynków, która wynosi 2.823,28 m2. Nieruchomość zabudowana budynkiem produkcyjnych z zapleczem biurowym, socjalnym i warsztatowym oraz portiernią, cena oszacowania wynosi 2.373.500,00 zł
- nr 183/9 i 183/10 o powierzchni 0,2712 ha i powierzchni użytkowej budynków, która wynosi 780,46 m2 zabudowana budynkiem magazynowo - warsztatowym z garażami, cena oszacowania wynosi 328.800,00 zł

Cena oszacowania przedmiotu przetargu wynosi: 2.702.300,00 zł

Syndyk dopuszcza możliwość negocjacji ceny


Pobierz szczegółową specyfikację: kliknij tutaj.
Pobierz szczegółową specyfikację: kliknij tutaj.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny oszacowania w kwocie 270.230,00 zł przedmiotu przetargu określonej treścią §3 ust. 2 Regulaminu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 82 1050 1908 1000 0090 3196 8887 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem „Wadium Przetarg oferta na zakup nieruchomości sygn. Akt: V GUp 40/19”

2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „Przetarg ZPC Krasucki Sp. z o.o. w upadłości likwidacyjnej – sygn. akt V GUp 40/19 – NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28.01.2022 r. do godziny 15:00 w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5B, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż data dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym.

II Oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
e) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
g) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
i) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
j) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
k) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
l) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
m) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
n) Oferty wraz z oświadczeniami winny być podpisane.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka