Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym z częścią mieszkalną

Nieruchomość gruntowa zabudowana położona w Gryfowie Śląskim przy ulicy Glinianej 28, na działce o numerze 150/9, AM 3, o powierzchni łącznej 0,2846 ha. Nieruchomość zabudowana budynkiem usługowym, z częścią mieszkalną o powierzchni użytkowej 1.638,67 m2, w tym powierzchnia użytkowa części mieszkalnej 298,02 m2 (trzy oddzielne mieszkania) i części usługowej o powierzchni 546,42 m2 (lokal usługowy z kuchnią).


Pozostała powierzchnia stanowi część nieużytkową – gospodarczą. Budynek wyposażony w instalację wodną, kanalizacyjną, gazową, elektryczną, centralnego ogrzewania, wentylację grawitacyjną i mechaniczną, sieć telefoniczną i internetową. Teren ogrodzony.

Cena wywoławcza: 1.200.000,00 zł

Pobierz szczegółową specyfikację: kliknij tutaj.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny wywoławczej Przedmiotu przetargu na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 15 2490 0005 0000 4530 9385 9340 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu z dopiskiem „Wadium Przetarg PUGiH „Bożena” Zygmunt Krasucki w upadłości likwidacyjnej V GUp 38/19.

2. Złożenie oferty przetargowej, w zapieczętowanej kopercie z napisem „Wadium Przetarg PUGiH „Bożena” Zygmunt Krasucki w upadłości likwidacyjnej V GUp 38/19 NIE OTWIERAĆ” w Kancelarii Doradcy Restrukturyzacyjnego Małgorzaty Anisimowicz w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2 lok. 5b, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż datą dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie do dnia 02.07.2021 r. do godz. 15.00. Oferty złożone po terminie wskazanym w zdaniu uprzednim nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym prowadzonym na niniejszych warunkach.

II. Oferta powinna zawierać:

1. datę sporządzenia oferty,
2. imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
3. zaoferowaną cenę nabycia, nie niższą od ceny wywoławczej, z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty, podanie przedmiotu przetargu,
4. potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
5. wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
6. oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
7. oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu (Syndyk masy upadłości, osoby wchodzące w skład Komisji Przetargowej, a także ich małżonkowie, dzieci, rodzice i rodzeństwo)
8. oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
9. oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
10. oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
11. oświadczenie o przyjęciu do wiadomości, zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
12. w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa
13. Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka