Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Nieruchomość lokalowa położona w Nowej Rudzie

Nieruchomość w postaci lokalu mieszkalnego położonego w Nowej Rudzie przy ul. Łącznej 3/3, numer KW SW2K/00021235/5. Lokal w postaci mieszkania o powierzchni użytkowej 32,22 m2, położony na parterze budynku, składający się z pomieszczenia z aneksem kuchennym, 2 pokoi oraz łazienki. Do lokalu przynależy piwnica.


Cena oszacowania przedmiotu przetargu wynosi: 34.000,00 zł

Zapraszamy na dzień otwarty 20.09.2022r. W godzinach od 11:00 do 13:00.

Osoby zainteresowane kupnem nieruchomości prosimy o kontakt z Kancelarią.

Pobierz szczegółową specyfikację: kliknij tutaj.

I. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest:

1. Wniesienie wadium w kwocie odpowiadającej 10% (słownie: dziesięć procent) ceny oszacowania w kwocie 6.800,00 zł przedmiotu przetargu określonej treścią §3 punkt a Regulaminu, na rachunek bankowy prowadzony dla Masy upadłości pod numerem 73 1090 1926 0000 0001 4781 7605 w terminie wskazanym w Ogłoszeniu o przetargu z dopiskiem „Wadium Przetarg oferta na zakup nieruchomości sygn. Akt: VI GUp 170/20”

2. Oferta winna być złożona w zamkniętej kopercie z wyraźnym czytelnym oznaczeniem Oferenta, a także z dopiskiem „oferta na zakup nieruchomości – sygn. akt VI GUp 334/21 – NIE OTWIERAĆ” w nieprzekraczalnym terminie do dnia 27.09.2022 r do godziny 15:00 w Kancelarii PMR Restrukturyzacje SA w Jeleniej Górze, ul. Klonowica 2/5B, osobiście lub przesyłką z zastrzeżeniem, iż data dostarczenia oferty jest data złożenia oferty przez listonosza, kuriera lub innej osoby uprawnionej do doręczenia przesyłki w miejscu składania ofert w nieprzekraczalnym terminie wskazanym w ogłoszeniu. Oferty złożone po terminie nie uczestniczą w postępowaniu przetargowym.

II Oferta powinna zawierać:
a) datę sporządzenia oferty,
b) imię i nazwisko Oferenta, status prawny, adres wraz z numerem kontaktowym,
c) zaoferowaną cenę nabycia z podaniem sposobu i terminu jej zapłaty,
d) potwierdzenie wpłaty wadium na rachunek bankowy Masy upadłości,
e) wskazane rachunku bankowego, na które ma być zwrócona kwota wadium wobec niewybrania oferty danego Oferenta,
f) oświadczenie o zapoznaniu się ze stanem faktycznym i prawnym przedmiotu przetargu,
g) oświadczenie, że Oferent nie należy do osób wyłączonych z możliwości składania ofert treścią §5 ust. 2 Regulaminu,
h) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z Regulaminem i nie zgłasza zastrzeżeń do jego treści,
i) oświadczenie o świadomości skutków sprzedaży składników Masy upadłości w postępowaniu upadłościowym,
j) oświadczenie o zobowiązaniu się do pokrycia wszelkich kosztów związanych z zawarciem umowy sprzedaży nieruchomości,
k) oświadczenie o przyjęciu do wiadomości i zrozumieniu sposobu informowania przez Syndyka masy upadłości o ewentualnym postępowaniu aukcyjnym,
l) w przypadku złożenia oferty przez pełnomocnika, odpis udzielonego pełnomocnictwa.
m) Oświadczenie o zgodzie na komunikację drogą mailową na adres.
n) Oferty wraz z oświadczeniami winny być podpisane.


Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka