Zadzwoń: +48 75 648 28 02 - E-mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl

Oferta usług

Oferujemy wiedzę specjalistyczną w wielu obszarach

Łącząc nasze możliwości wyszukiwania i wdrażania, oferujemy bardziej wydajne i opłacalne rozwiązania. Opieramy nasze możliwości doradcze na naszych kompetencjach w wielu obszarach działalności.

Dla Biznesu

Naszą wiedzę i specjalizację oferujemy przedsiębiorcom, będącym zarówno wierzycielami jak i dłużnikami. Poniżej prezentujemy katalog usług, w ramach którego podejmujemy działania na rzecz współpracujących z nami przedsiębiorców:

Audyt sytuacji finansowej przedsiębiorcy na okoliczność obligatoryjności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Coraz częściej w praktyce gospodarczej sądy orzekają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz pełnienia określonych przepisami funkcji, w przypadku niezachowania terminu złożenia wniosku o ogłoszenie wobec dłużnika postępowania upadłościowego.
Stosowanie tego instrumentu prawnego przez sądy, ma na celu zdyscyplinowanie kadry zarządzającej do wykonywania obowiązków nałożonych na nich przepisami Prawa Upadłościowego i Naprawczego (PUiN), oraz przestrzegania zapisów wynikających z innych ustaw (art. 21 PUiN., Ksh. art. 299, kk. art. 300-302, a także zapisy kodeksu karno skarbowego, ordynacji podatkowej, kodeksu pracy).

Obecnie przed sądami prowadzona jest znacząca ilość postępowań wobec kadry zarządzającej przedsiębiorstwami, wobec których wnioski o ogłoszenie upadłości, według powodów (przeważnie instytucje państwowe tj., Urzędy Skarbowe, FGŚP, ZUS, coraz częściej również spółki handlowe i osoby fizyczne), były wniesione z niezachowaniem określonych przepisami terminów.

W przypadku niezachowania terminów określonych w przepisach, osoby określone w art. 21 PUiN, oraz w innych ustawach, ponoszą odpowiedzialność osobistą (odpowiadają całym swoim majątkiem) z tytułu wyrządzonych w tym zakresie szkód.

Biorąc powyższe pod uwagę, w naszej opinii, żywotnym interesem kadry zarządzającej winno być dysponowanie wiedzą w zakresie obligatoryjności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości.

Stwierdzenie tego faktu, w związku z koniecznością analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przez pryzmat obowiązującego stanu prawnego, wymaga doświadczenia oraz znaczącej wiedzy teoretycznej, którą chętnie podzielimy się z naszymi zleceniodawcami.


Prezentacja możliwości realizacji czynności w zakresie procedury naprawczej lub upadłościowej.

W tym miejscu proponujemy osobiste spotkanie w celu prezentacji zainteresowanym stronom będących lub mogącymi być dłużnikami lub wierzycielami w postępowaniach naprawczych i/lub upadłościowych, ciążących na nich obowiązków i powinności. Prezentacja obrazuje również możliwe szanse i zagrożenia zarówno dla zarządzanego podmiotu jak i kadry zarządzającej, jak i możliwe kierunki działań oraz sposoby ich realizacji.

Wdrożenie i realizacja procedur upadłościowych, naprawczych i likwidacyjnych

W tym miejscu chcielibyśmy zaproponować nasze umiejętności i wieloletnie doświadczenie, w zakresie fachowej realizacji procedur sądowych w planowanych i toczących się postępowań upadłościowych i naprawczych. Poniżej wymieniony katalog usług nie jest kompletny i prezentujemy go w celu zobrazowania potencjalnych możliwych do podjęcia działań dla inicjacji i realizacji procedury upadłościowej i naprawczej zarówno z pozycji dłużnika jak i wierzyciela.

oraz

- Opracowanie oraz sporządzenie wniosku o ogłoszenie upadłości dla dłużnika lub wierzyciela
- Zgłaszanie i dochodzenie wierzytelności w postępowaniach upadłościowych
- Dochodzenie zwrotu mienia niestanowiącego własności upadłego, a objętego masą upadłości
- Reprezentowanie procesowe i nieprocesowe interesów wierzycieli i/lub dłużników
- Opracowywanie planów naprawczych
- Składanie zażaleń i sprzeciwów w imieniu dłużników i wierzycieli będących uczestnikami postępowań upadłościowych i naprawczych
- Doradztwo i wdrożenie procedur umożliwiających dokonanie skutecznego potrącenia wierzytelności wzajemnych w postępowaniach upadłościowych


Wdrożenie i realizacja procedur w zakresie egzekucji świadczeń pieniężnych w ramach zarządu przymusowego nad przedsiębiorstwem dłużnika.

Proponowane przez nas „narzędzie egzekucyjne” rzadko jest stosowane w praktyce, gdyż wymaga od decydującego się na nie wierzyciela możliwości realizacji zarządu przymusowego wobec swojego dłużnika. Naszą ofertą chcielibyśmy uzmysłowić wierzycielom, iż istnieją doświadczeni zarządcy mogący pełnić funkcję zarządcy przymusowego, którzy sprawnie realizowaliby w praktyce opisane poniżej narzędzie egzekucyjne.
Proponowana przez nas procedura egzekucyjna opisana jest w Tytule III, Rozdziale 2, w artykule 10641 i następnych k.p.c.. Procedura ta w odróżnieniu od egzekucji syngularnej (realizowanej przez Komornika) lub uniwersalnej (realizowanej przez Syndyka), daje realne szanse na odzyskanie od dłużnika całości zobowiązania. Wszczęta w odpowiednim czasie i prawidłowo realizowana nie powoduje upadku przedsiębiorstwa dłużnika, realizując jednocześnie bieżące oraz przyszłe interesy wierzyciela.
Postępowanie egzekucyjne przez zarząd przymusowy nad przedsiębiorstwem dłużnika ma dwa tryby:

- Postępowanie egzekucyjne z dochodów przedsiębiorstwa.
Polega ono na przejęciu przez zarządcę przymusowego, działającego na rzecz wierzyciela, zarządu nad przedsiębiorstwem dłużnika i zaspokojenia wierzyciela z dochodów przedsiębiorstwa.

- Postępowanie egzekucyjne przez sprzedaż przedsiębiorstwa dłużnika.
Polega na zbyciu przedsiębiorstwa dłużnika w całości przez zarządcę przymusowego, na podstawie postanowienia sądu, z wniosku egzekucyjnego złożonego przez wierzyciela do właściwego sądu.


Doradztwo w zakresie możliwości podjęcia działań restrukturyzacyjnych w przedsiębiorstwie zagrożonym kryzysem.

Wielokrotnie w prowadzonych przez nas postępowaniach realizujemy działania naprawcze i „ożywialiśmy” będące w dramatycznej sytuacji przedsiębiorstwa. Świadcząc usługi w zakresie naszej specjalizacji skutecznie łączymy kompetencje prawnicze i zarządcze. Naszą siłą jest wieloletnia współpraca ze specjalistami w zakresie zarządzania kryzysowego , interim management i turnaround management. Charakter realizowanych przez nas projektów powoduje, że są one bardzo interdyscyplinarne i wymagają stosowania wiedzy z licznych dziedzin prawa oraz doświadczenia w zarządzaniu.
W tym miejscu chcielibyśmy zaproponować naszym potencjalnym zleceniodawcom nasze doświadczenie i wiedzę w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw, w szczególności poprzez wdrażanie narzędzi przewidzianych prawem upadłościowym i naprawczym.


Audyt sytuacji finansowej przedsiębiorcy na okoliczność obligatoryjności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości dłużnika.

Coraz częściej w praktyce gospodarczej sądy orzekają zakaz prowadzenia działalności gospodarczej oraz zakaz pełnienia określonych przepisami funkcji, w przypadku niedochowania terminu złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Niezłożenie wniosku w zakreślonym przepisami terminie skutkuje odpowiedzialność osobistą z tytułu wyrządzonych w tym zakresie szkód przez osoby zobowiązane. Biorąc powyższe pod uwagę, w naszej opinii, żywotnym interesem kadry zarządzającej winno być dysponowanie wiedzą w zakresie obligatoryjności złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości. Stwierdzenie tego faktu, w związku z koniecznością analizy sytuacji finansowej przedsiębiorstwa, przez pryzmat obowiązującego stanu prawnego, wymaga wieloletniego doświadczenia, praktyki i wiedzy, którą gwarantujemy naszym zleceniodawcom.


Doradztwo w zakresie zabezpieczenia warunków wykonania umowy, skutecznego po ogłoszeniu upadłości kontrahentów.

Do najczęściej stosowanych form zabezpieczenia warunków wykonania umowy zaliczyć można weksel, zastaw, przewłaszczenie na zabezpieczenie oraz hipotekę. Pełny katalog osobowych i rzeczowych zabezpieczeń obejmuje:
- weksel,
- poręczenie,
- przystąpienie do długu,
- przelew wierzytelności,
- gwarancję bankową,
- nieodwołalne pełnomocnictwo,
- przewłaszczenie na zabezpieczenie,
- zastrzeżenie własności rzeczy sprzedanej,
- zastaw umowny i ustawowy,
- zastaw rejestrowy,
- hipotekę umowną,
- hipotekę przymusową,
- hipotekę ustawową,

Jedynie część z zaprezentowanych powyżej narzędzi skutecznie chroni wierzyciela po dniu ogłoszeniu upadłości dłużnika. Zmierzamy do maksymalizacji bezpieczeństwa interesów naszych zleceniodawców poprzez optymalizację formy zabezpieczenia warunków wykonania umowy.


Dla kancelarii prawnych


Do kancelarii prawnych i firm doradztwa gospodarczego i prawnego kierujemy szeroki katalog usług w zakresie wsparcia w ramach współpracy w zakresie likwidacji, upadłości, w procedurach naprawczych i egzekucyjnych. Przykładowy katalog możliwych obszarów współpracy tożsamy jest z ofertą skierowaną dla przedsiębiorcy z zastrzeżeniem realizacji tych czynności w ramach wzajemnej współpracy.


Dla klienta indywidualnego


W dniu 31 marca 2009 r. weszła w życie nowelizacja ustawy „Prawo upadłościowe i naprawcze”, osoby fizyczne, które z przyczyn od nich niezależnych, nie są w stanie wykonywać swoich zobowiązań od 31 marca 2009 r. mogą ogłosić tzw. „Upadłość konsumencką”.

W związku z powyższym oferujemy Państwu profesjonalną obsługę w zakresie prowadzenia postępowania upadłościowego dla osób fizycznych, zarówno z pozycji Dłużnika – Konsumenta, jak i Wierzyciela.

Nadto oferujemy reprezentowanie oraz doradztwo osobom fizycznym, które są lub mogą stać się wierzycielami w postępowaniach upadłościowych, naprawczych i egzekucyjnych.

Małgorzata Anisimowicz

Realizując poszczególne projekty, korzystając z posiadanego przygotowania zawodowego i doświadczenia łączymy usługi doradcze z działalnością zarządzczą często jako menadżera kryzysowego.

Dane adresowe

ul. Klonowica 2 lok. 5b
58-500 Jelenia Góra

Tel: +48 75 648 28 02

E-Mail: kancelaria@kancelaria-syndyka.pl
Web: http://www.kancelaria-syndyka.pl

Copyright 2014 Kancelaria Syndyka